RODO


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Targowej 6, NIP 652-17-22-791, REGON 243011337.
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@rhodo.pl oraz listownie pod adresem: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul.Targowa 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 3. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów oraz podczas kontaktów z Państwem. W szczególności są to następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, nazwa i siedziba zakładu pracy. Podanie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka i świadczenia opieki. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. bankom, instytucjom windykacyjnym, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne.
 5. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem i mogą się różnić okresem przechowywania. Dane o charakterze finansowym przechowywane będą do sześciu lat.
 7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, które opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez e-mail na adres iod@rhodo.pl lub tradycyjnie w sposób listowny na adres podany w pkt. 1.

 

Klauzula informacyjna do oświadczenia rodziców dziecka
dla celów realizacji ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul Targowa 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Kontakt z Administratorem tel. 032 211-47-89, email: sekretariat@zlobek-czechowice.pl oraz listownie na ww. adres Administratora; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych należy skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych Robertem Hylą pod adresem e-mail: iod@rhodo.pl lub listownie kierując korespondencję na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na podstawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym Burmistrz Miasta Czechowice - Dziedzice. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pawlus , w dniu:  17‑09‑2018 08:30:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pawlus
email: sekretariat@zlobek-czechowice.pl tel.:579 882 222
, w dniu:  17‑09‑2018 08:30:15
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2022 13:49:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie