RODO


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Targowej 6, NIP 652-17-22-791, REGON 243011337.
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@rhodo.pl oraz listownie pod adresem: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul.Targowa 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 3. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów oraz podczas kontaktów z Państwem. W szczególności są to następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, nazwa i siedziba zakładu pracy. Podanie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka i świadczenia opieki. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. bankom, instytucjom windykacyjnym, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne.
 5. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem i mogą się różnić okresem przechowywania. Dane o charakterze finansowym przechowywane będą do sześciu lat.
 7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, które opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez e-mail na adres iod@rhodo.pl lub tradycyjnie w sposób listowny na adres podany w pkt. 1.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pawlus , w dniu:  17‑09‑2018 08:30:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Pawlus
email: zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl tel.:690-940-242
, w dniu:  17‑09‑2018 08:30:15
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2019 11:21:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie